1. Postanowienia ogólne
⠀⠀1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki zameldowania, wymeldowania oraz pobytu w lokalach dostępnych w ofercie BP Apartments oraz stanowi integralną cześć umowy krótkoterminowego najmu apartamentu, zawartej pomiędzy Klientem a BP Apartments. W ramach umowy krótkoterminowego najmu apartamentu, BP Apartments zobowiązuje sią do udostępnienia Klientowi Apartamentu, a Klient do zapłaty wynagrodzenia oraz przestrzegania zasad określonych w zawartej Umowie i niniejszym Regulaminie.

2. Zameldowanie i wymeldowanie
⠀⠀2.1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, w dniu zameldowania i kończy o godzinie 12:00, w dniu wymeldowania.
⠀⠀2.2. BP Apartments zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub wyproszenia z apartamentu, a także nie wysyłania kodów do zameldowania osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia. BP Apartments może odmówić przyjęcia Klientów, którzy podczas poprzedniego pobytu raząco naruszyli Umowę lub Regulamin, w tym także w razie posiadania nieuregulowanych płatności.
⠀⠀2.3. Przed wymeldowaniem, BP Apartments zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego Apartamentu. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych podczas pobytu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w całości.
⠀⠀2.4. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn nieleżących po stronie BP Apartments, nie uprawnia do żądania zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.

3. Obowiązki klienta podczas pobytu w apartamencie
⠀⠀3.1. Klient zobowiązuje się korzystać z apartamentu wytycznie w celach turystycznych,służbowych lub wypoczynkowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie jakimkolwiek osobom trzecim.
⠀⠀3.2.Niezwłocznie po zameldowaniu Klient powinien zgłosić wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w Apartamencie, w przeciwnym razie może spowodować to obciążenie Klienta kosztami napraw stwierdzonych szkód.
⠀⠀3.3. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00. W przypadku nie przestrzegania powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego, zakłócania spokoju sąsiadów, BP Apartments zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.
⠀⠀3.4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamentach jest zabronione. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, bez obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.
⠀⠀3.5. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie nienaruszonym. 
⠀⠀3.6. BP Apartments lub innej osobie wyznaczonej, przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu.
⠀⠀3.7. BP Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie. Ewentualny zwrot rzeczy znalezionych, możliwy jest wyłącznie na koszt Klienta.

4. Pobyt zwierząt
⠀⠀
4.1. Wyłącznie w wybranych Apartamentach istnieje mozliwosé przebywania zwierząt domowych. Obsługa Apartamentu ma prawo odmówić jego udostępnienia Klientom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe bez uprzedniego uzgodnienia.
⠀⠀4.2. Psy cały czas muszą być trzymane na smyczy. Dla psa powinno byé zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach itp.
⠀⠀4.3. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesięciu) za każdy dzień pobytu.
⠀⠀4.4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu.
⠀⠀4.5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego poczynione, w tym w szczególności za czyszczenie dywanów, foteli, kanap z sierści lub usuwanie nieprzyjemnego zapachu.
⠀⠀4.6. W przypadku gdy w dniu wymeldowania, stan Apartamentu umożliwia pobyt kolejnym osobom, na Klienta zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dwukrotności ceny za dobę Apartamentu.
⠀⠀4.7. W przypadku nie zgłoszenia pobytu zwierząt klient ponosi karę pieniężną w wysokości 200 zł (słownie: dwustu złotych).

5. Odpowiedzialność
⠀⠀5.1. BP Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, które powstały podczas pobytu, związane z:
⠀⠀⠀⠀⠀5.1.1. Pracami budowlanymi lub wykończeniowymi prowadzonymi na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament i wokół niego;
⠀⠀⠀⠀⠀5.1.2. Przerwaniem dostawy mediów z przyczyn niezaleznych od BP Apartments;
⠀⠀⠀⠀⠀5.1.3. Hałasem z nieruchomości sąsiednich.
⠀⠀⠀⠀⠀5.2. BP Apartments nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Klienta w garażu przynależnym do Apartamentu lub na zewnętrznych miejscach parkingowych odpłatnych.
⠀⠀5.4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu oraz przebywające za jego zgodą lub wiedzą w Apartamencie. Jeśli zniszczenia uniemożliwiają dalszy najem, Klient dodatkowo ponosi finansową odpowiedzialność za kazdy dzien wyłączony z wynajmu, w kwocie 400 zł/doba.
⠀⠀5.5. W przypadku zanieczyszczenia apartamentu wymiocinami Klient zobowiązany jest, na żądanie BP Apartments, do pokrycia kosztów czyszczenia dywanów oraz innych zanieczyszczonych materiałów – w kwocie 1500 zł.
⠀⠀5.6. Palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych w Apartamentach oraz na klatkach schodowych i w garażu jest zabronione. Naruszenie zakazu, uprawnia BP Apartments do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł.
⠀⠀5.7. W razie nie opuszczenia Apartamentu  po zakończeniu Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty dwukrotności aktualnej ceny za dany Apartment, określonej na stronie https://bpapartments.eu, za każdą dobę po dacie zakończenia Umowy.
⠀⠀5.8. Podczas wymeldowania Klient zobowiązany jest do oddania(jak było udostępnione) wszystkich pilotów i kart dostępowych. W przypadku nie oddania, Klient ponosi odpowiednia optate w kwocie 200 zł.
⠀⠀5.9. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż podana podczas rezerwacji. Jeżeli liczba osób będzie większa, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 (stu) złotych za każdą dodatkową osobę. BP Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia kodów i kluczy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w Apartamencie.
⠀⠀
5.10. BP Apartments nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Lokalu, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.

6. Dane kontaktowe
⠀⠀6.1. Kontakt telefoniczny z biurem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 886 716 303
⠀⠀6.2. Wszelkiego rodzaju zapytania Klient może kierować również za pomocą poczty elektronicznej na adres: bp.apartamenty@gmail.com

 

Pełne dane firmy:

BP APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.Maksymiliana Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz, NIP: 9671463447 REGON: 524544208 KRS: 0001021452
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: bp.apartamenty@gmail.com lub telefonicznie: +48 886 716 303

Biuro firmy: Maksymiliana Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz

Rezerwacja / Płatności:

  • Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl
  • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu.
  • Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.
  • Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji (7dni przed rezerwacją). Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji w ciągu 14 dni zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.
  • W przypadku odwołania rezerwacji do 7 dni przed przyjazdem obiekt pobierze 100% opłaty za cały pobyt.
  • Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu , aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych. Reklamacje nie będą rozpatrywane po odbytym pobycie.

Polityka prywatności strony www.bpapartments.eu

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów świadczonych przez firmę BP APARTMENTS Sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest BP APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.Maksymiliana Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz, NIP: 9671463447 REGON: 524544208 KRS: 0001021452, nr telefonu +48 886 716 303
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.bpapartments.eu Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.